Služby

Odborne spôsobilá osoba
Označovanie potravín
Akreditácia skúšobných laboratórií
ISO 9001:2015, ISO 22000, HACCP v potravinárstve
Vypracujeme dokumentáciu pre:                
 • ISO 9001:2015
 • ISO 22000
 • správnu výrobnú prax
  (GMP – Good Manufacture Practice)
 • správnu hygienickú prax
  (GHP – Good Hygiene Practice)
Dokumentácia zahŕňa:                                      
 • Hygienický režim
 • Sanitačný poriadok
 • Zásady analýzy nebezpečenstva
  a kritických kontrolných bodov
Laboratorné skúšanie poľnohospodárskych výrobkov
Servis laboratórnych zariadení a priemyselných váh
Školenie laboratórnych pracovníkov a skladníkov