Služby

Odborne spôsobilá osoba

Zabezpečujeme zmluvne Odborne spôsobilú osobu v oblasti potravinárstva v zmysle zákona 30/2015 z 3.februára 2015 pre prevádzkovateľa, ktorý balí potraviny v súvislosti ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh. Povinnosť založiť pracovnoprávny vzťah alebo iný právny vzťah s osobou, ktorá je odborne spôsobilá v oblasti potravinárstva máte do 1.apríla 2016

Označovanie potravín
Akreditácia skúšobných laboratórií
ISO 9001:2015, ISO 22000, HACCP v potravinárstve
Laboratorné skúšanie poľnohospodárskych výrobkov
Servis laboratórnych zariadení a priemyselných váh
Školenie laboratórnych pracovníkov a skladníkov